Regulamin

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ DOTYCZĄCEJ OFERTY PUBLICZNEJ AKCJI SERII B, C i D

SPÓŁKI DARK POOL ONE S.A.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad korzystania ze Strony, służącej do promocji Oferty Publicznej oraz przyjmowania zapisów na Akcje od Użytkowników.
 2. Podmiotem będącym właścicielem oraz administratorem Strony, a jednocześnie emitentem Akcji, jest Emitent.
 3. Warunkiem korzystania ze Strony przez Użytkownika jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie w widocznym miejscu na Stronie.
 4. Użytkownik akceptuje treść Regulaminu poprzez zaznaczenie właściwego pola przy składaniu formularza zapisu. Użytkownik, który nie wyrazi zgody na postanowienia Regulaminu nie może złożyć formularza zapisu.
 5. Przez formularz Zapisu rozumie się formularz Zapisu na akcje w rozumieniu art. 437 KSH, na podstawie którego Użytkownik dokonuje Zapisu, tj. oświadcza Emitentowi, że przyjmuje ofertę objęcia konkretnej ilości akcji na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w Ogłoszeniu.
 6. Podmiotem uprawnionym do wykorzystywania Strony w celu prowadzenia akcji promocyjnej Oferty Publicznej Akcji oraz przyjmowania Zapisów na Akcje jest wyłącznie Emitent.
 7. Postanowienia Regulaminu służą jedynie uzupełnieniu treści stosunku prawnego powstałego pomiędzy Emitentem oraz Użytkownikiem, który określa inna czynność prawna dokonana pomiędzy tymi podmiotami, tj. umowa objęcia Akcji.
 8. Inwestowanie w Akcje wiąże się z ryzykiem poniesienia straty. Decyzja dotycząca inwestycji w Akcje powinna zostać podjęta przez Użytkownika samodzielnie, na podstawie oceny własnej sytuacji finansowej oraz oceny ryzyka związanego z inwestycją w Akcje.

 

§ 2

Definicje

Pojęciom stosowanym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

 • Akcje – akcje serii B, C i D emitowane przez spółkę Dark Pool One S.A. z siedzibą w Warszawie w ramach oferty publicznej;
 • Dokument Ofertowy – dokument, o którym mowa w art. 37a Ustawy o ofercie, sporządzony w związku z Ofertą Publiczną, który nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego;
 • Emitent lub Usługodawca – spółka Dark Pool One S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-837) przy ul. Pańskiej 98, lok 104, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000907341, NIP: 5272962589, REGON: 389275735, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 PLN w całości opłacony;
 • Konsument osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, korzystająca ze Strony;
 • KSH – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;
 • Oferta Publiczna – oferta publiczna Akcji przeprowadzana przez Emitenta na podstawie art. 1 ust. 3 Rozporządzenia prospektowego oraz art. 37a Ustawy o ofercie, która nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu ani memorandum informacyjnego;
 • Ogłoszenie – ogłoszenie wzywające do zapisywania się na akcje, o którym mowa w art. 440 KSH;
 • Okres Subskrypcji – okres trwania emisji Akcji;
 • Polityka Prywatności – Polityka prywatności strony internetowej dotyczącej oferty publicznej akcji serii B, C i D spółki Dark Pool One S.A.;
 • Prawo Bankowe – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania ze strony internetowej dotyczącej oferty publicznej akcji serii B, C i D spółki Dark Pool One S.A.;
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Rozporządzenie prospektowe – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE;
 • Strona – strona internetowa pod adresem www.darkpool.one;
 • Siła Wyższa – oznacza jakiekolwiek zewnętrzne zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, które było trudne do przewidzenia lub któremu nie można było zapobiec bez niestandardowych działań lub nakładów, co obejmuje między innymi zamieszki, strajki, konflikty zbrojne, stany nadzwyczajne, stany wyjątkowe, klęski żywiołowe, epidemie, pożary, zalania;
 • Umowa umowa o świadczenie Usług, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na zasadach określonych w Regulaminie;
 • Usługi – określone w Regulaminie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Strony;
 • Ustawa o obrocie – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 • Ustawa o ofercie – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
 • Ustawa o usługach płatniczych – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która odwiedza Stronę;
 • Zapis – zapis na Akcje.

 

§ 3

Postanowienia ogólne i warunki techniczne

 1. Właścicielem Strony jest Usługodawca:
  1. adres do korespondencji: Dark Pool One S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-837) przy ul. Pańskiej 98, lok 104;
  2. dane do bieżącego kontaktu z Usługodawcą:
   adres poczty e-mail: [email protected];
 2. W celu prawidłowego korzystania z funkcjonalności Strony, niezbędne jest spełnienie poniższych warunków:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www, obsługującej język programowania JavaScript oraz akceptującej pliki cookies,
  4. posiadanie adresu poczty elektronicznej.
 3. W ramach Strony zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi.

 

§ 4

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest równoznaczna z zawarciem z Emitentem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania ze Strony w sposób zgodny z Regulaminem.
 2. Emitent jest usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 wskazanej ustawy.
 4. Za pośrednictwem Strony Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługę:
  1. nieodpłatnego udostępniania na żądanie Użytkownika treści Strony oraz
  2. Zapisu
 5. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w momencie rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę Usługi udostępnionej na Stronie, tj.:
  1. w przypadku Usługi polegającej na wyświetlaniu zawartości Strony – z momentem wejścia na Stronę i ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia przez Użytkownika Strony;
  2. w przypadku Usługi Zapisu – z momentem rozpoczęcia wypełniania formularza Zapisu.
 6. Skorzystanie z Usługi Zapisu wymaga podania danych osobowych określonych w formularzu Zapisu.
 7. Usługodawca świadczy usługi i zawiera umowy w języku polskim.

 

§ 5

Działalność Strony

 1. Emitent wykorzystuje Stronę w celu prowadzenia Oferty Publicznej oraz Akcji promocyjnej Oferty Publicznej, w szczególności w celu rozpowszechniania informacji o warunkach objęcia Akcji, a także przyjmowania od Użytkowników Zapisów.
 2. Oferta Publiczna przeprowadzana jest przez Emitenta na podstawie art. 1 ust. 3 Rozporządzenia prospektowego oraz art. 37a Ustawy o ofercie  oraz  nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu ani memorandum informacyjnego.
 3. W ramach działalności Strony Emitent udostępnia Użytkownikom szczegółowe informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej oraz Akcjach, w szczególności o prowadzonej działalności, personelu, strategii rozwoju, planach inwestycyjnych, cenie emisyjnej, sposobie złożenia Zapisu oraz dokonania wpłaty na Akcje.
 4. W ramach działalności Strony Emitent publikuje oraz udostępnia Użytkownikom na Stronie, w postaci umożliwiającej utrwalenie i zapisanie na dysku twardym komputera lub innym nośniku danych, m.in. następujące dokumenty:
  1. aktualną treść statutu Emitenta;
  2. Dokument Ofertowy;
  3. Ogłoszenie;
  4. prezentację Emitenta;
  5. Regulamin;
  6. Politykę Prywatności.
 5. Użytkownik jest uprawniony do korzystania ze Strony wyłącznie na własny użytek osobisty, w celach innych niż komercyjne.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 6

Oświadczenia Emitenta

 1. Wszelkie materiały zamieszczone na Stronie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej, podatkowej lub prawnej.
 2. Emitent przyjmuje Zapisy we własnym zakresie, bez pośrednictwa jakiegokolwiek podmiotu trzeciego.
 3. Emitent nie prowadzi działalności gospodarczej jako firma inwestycyjna w rozumieniu art. 3 pkt 33 Ustawy o obrocie, w szczególności jako dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską.
 4. Emitent nie organizuje ani nie prowadzi systemu obrotu instrumentami finansowymi w rozumieniu art. 3 pkt 9a Ustawy o obrocie, w szczególności alternatywnego systemu obrotu instrumentami finansowymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 Ustawy o obrocie.
 5. Emitent nie prowadzi działalności gospodarczej jako biuro usług płatniczych w rozumieniu art. 2 pkt 2a Ustawy o usługach płatniczych ani jako instytucja płatnicza w rozumieniu art. 2 pkt 11 Ustawy o usługach płatniczych, w szczególności nie świadczy usług płatniczych w rozumieniu art. 3 Ustawy o usługach płatniczych.
 6. W ramach działalności Strony Emitent nie wykonuje czynności wchodzących w zakres działalności maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 i 4 Ustawy o obrocie, w szczególności czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, doradztwa inwestycyjnego, bądź świadczenia usług związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną.
 7. Emitent nie prowadzi działalności bankowej określonej w Prawie bankowym, w szczególności nie prowadzi działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób.
 8. Emitent nie przeprowadza analiz inwestycyjnych Dokumentu Ofertowego w zakresie atrakcyjności inwestycyjnej dla konkretnych Użytkowników ani nie gwarantuje osiągnięcia przez nich zysku z tytułu inwestycji w Akcje.

 

§ 7

Warunki i zasady korzystania ze Strony oraz składania Zapisów

 1. Strona jest ogólnie dostępna dla wszystkich Użytkowników, w sposób umożliwiający otworzenie w przeglądarce internetowej i swobodne przeglądanie treści, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszym paragrafie.
 2. Warunkiem skutecznego objęcia Akcji jest złożenie Emitentowi przez Użytkownika skutecznego Zapisu na formularzu Zapisu oraz należytego opłacenia Akcji w Okresie Subskrypcji.
 3. Przyjmowanie Zapisów przez Emitenta trwa przez czas określony wskazany w Dokumencie Ofertowym.
 1. Podmiotem upoważnionym do przyjmowania Zapisów jest Emitent.
 2. W celu zgłoszenia chęci objęcia Akcji, Użytkownik wypełnia elektroniczny formularz Zapisu oraz akceptuje wymagane zgody. Przez wypełnienie formularza Zapisu Użytkownik składa oświadczenia w nim zawarte.
 3. Po wypełnieniu formularza Zapisu oraz wybraniu przycisku złożenia Zapisu Użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową z danymi do wykonania przelewy w celu opłacenia złożonego Zapisu w zadeklarowanej kwocie. Środki pieniężne wpłacone przez Użytkownika w przekazywane są bezpośrednio do Emitenta.
 4. W momencie złożenia Zapisu, Użytkownik otrzymuje od Emitenta wersję formularza Zapisu w formacie pdf na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 1. Potwierdzenie opłacenia Zapisu oraz wszelkie informacje związane z dokonywaną płatnością Użytkownik otrzymuje od Emitenta na wskazany adres e-mail.
 2. Zapisy są przyjmowane przez Emitenta wyłącznie w postaci elektronicznej.
 3. Zapis w postaci elektronicznej wymaga wypełnienia formularza Zapisu przygotowanego przez Emitenta i udostępnionego na Stronie oraz opatrzenia go przez Użytkownika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym (ePUAP) albo podpisem osobistym.
 4. Formularz Zapisu sporządzony w postaci elektronicznej zawierający odpowiedni podpis Użytkownika powinien zostać doręczony na adres elektronicznej skrzynki pocztowej Emitenta.
 5. Przekazanie przez Użytkownika odpowiednio podpisanego formularza Zapisu oznacza bezwarunkowe i nieodwołalne zgłoszenie zamiaru objęcia Akcji.
 6. Nieopłacenie Akcji objętych Zapisem powoduje bezskuteczność Zapisu.
 7. Użytkownik otrzymuje od Emitenta na wskazany adres e-mail poświadczenie przyjęcia Zapisu oraz potwierdzenie przydziału Akcji.

 

§ 8

Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie treści, grafiki lub innego rodzaju materiały znajdujące się na Stronie są przedmiotem praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej należących do Emitenta lub wykorzystywanych przez Emitenta na podstawie odrębnych umów.
 2. Użytkownik nie może wykorzystywać treści, grafik lub innego rodzaju materiałów znajdujących się na Stronie (w całości lub w części) w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody Emitenta, w szczególności Użytkownik nie może drukować, kopiować, modyfikować, pobierać na dysk twardy lub inny nośnik danych, a także zamieszczać w treści innych opracowań (np. dokumentach papierowych, publikacjach  prasowych,  stronach  internetowych,  blogach  oraz  mediach społecznościowych) treści, grafik lub innego rodzaju materiałów znajdujących się  na    Stronie  (w całości lub w części).
 3. Użytkownik może wykorzystywać treści, grafiki lub innego rodzaju materiały znajdujące się na Stronie (w całości lub w części) bez uprzedniej zgody Emitenta w celach innych niż komercyjne, w szczególności w celach edukacyjnych, informacyjnych lub innych dopuszczalnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Użytkownikowi zabrania się dostarczania za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu treści bezprawnych, naruszających zasady współżycia społecznego lub obyczajności, w tym w szczególności treści o charakterze obraźliwym, nawołującym do nienawiści, wulgarnych, nieprawdziwych, mogących wprowadzać w błąd, zawierających wirusy lub złośliwe oprogramowanie czy naruszających prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub nieprawdziwe informacje godzące w dobre imię Usługodawcy.

 

§ 9

Prawa i obowiązki Emitenta

 1. Emitent jest uprawniony do okresowego zawieszenia działalności Strony w przypadku wystąpienia awarii, błędu, usterki, a także prowadzenia prac modernizacyjnych lub naprawczych niezbędnych do poprawienia bądź przywrócenia funkcjonalności Strony, na okres nie dłuższy niż jest niezbędny do poprawienia lub przywrócenia funkcjonalności Strony.
 2. Emitent jest zobowiązany do uprzedniego poinformowania Użytkowników o planowanych pracach modernizacyjnych Strony oraz wynikającym z nich tymczasowym zablokowaniu dostępu do Strony, w postaci stosownego ogłoszenia na Stronie.
 3. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej Oferty Publicznej nie zostaną skutecznie subskrybowane i opłacone Akcje w minimalnej ilości określonej w Ogłoszeniu, Emitent jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikom środków pieniężnych otrzymanych tytułem opłacenia Zapisu w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia Okresu Subskrypcji.
 4. W przypadku, gdy podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta lub w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia dokonania przydziału Akcji, lub w przypadku niedojścia emisji Akcji do skutku ze względu na nieprzekroczenie progu emisji (jeżeli został określony), Emitent jest zobowiązany do zwrotu środków pieniężnych otrzymanych tytułem opłacenia Zapisu na warunkach tożsamych z warunkami określonymi w ust. 3 powyżej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia upływu któregokolwiek z terminów wskazanych powyżej.
 5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 powyżej, Użytkownicy przestają być związani złożonym Zapisem.

 

§ 10

Prawa obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania ze Strony, a także z wypełnioną treścią formularza Zapisu przed jego przekazaniem Emitentowi.
 3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Użytkownika działań mogących w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Strony lub narazić Emitenta na utratę renomy lub dobrego imienia.
 4. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Użytkownika działań, które mogłyby naruszać prywatność innych Użytkowników m.in. poprzez zbieranie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody.

 

§ 11

Zasady odpowiedzialności

 1. Emitent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników ze Strony w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Emitent nie odpowiada za okresowy brak możliwości korzystania przez Użytkowników ze Strony, jeżeli okresowy brak możliwości korzystania wynika z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność niezależny i zewnętrzny dostawca usług, szczególności usług informatycznych lub telekomunikacyjnych dostarczanych Emitentowi lub Użytkownikowi, albo z Siły Wyższej lub innych zdarzeń, których Emitent nie mógł przewidzieć i którym nie był w stanie zapobiec.
 3. Emitent nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny Strony, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem ze Strony, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych.
 4. Emitent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku zainwestowania przez Użytkownika w Akcje, w szczególności utracone korzyści lub nieosiągnięcie zamierzonych celów, korzyści lub innego rodzaju benefitów przez Użytkownika.
 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość, prawdziwość oraz zaktualizowanie danych podanych Emitentowi.
 6. Ograniczenia odpowiedzialności, o których mowa w niniejszym Regulaminie nie mają zastosowania do Użytkowników będących Konsumentami w zakresie przewidzianym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 12

Ochrona danych osobowych

Emitent przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z RODO na zasadach opisanych w Polityce Prywatności, która została udostępniona Użytkownikom przez Emitenta na Stronie w sposób umożliwiający jej utrwalenie i zapisanie na dysku twardym komputera lub innym nośniku danych.

 

§ 13
Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Strony lub działaniami Emitenta.
 2. Reklamacje należy składać Emitentowi drogą elektroniczną na adres [email protected]. W treści wiadomości elektronicznej należy zamieścić:
  1. imię i nazwisko lub nazwę/firmę zgłaszającego reklamację,
  2. adres zamieszkania/siedzibę zgłaszającego reklamację i adres email.
 3. Reklamacja powinna obejmować dodatkowo dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę
  zgłoszenia oraz wskazanie żądań zgłaszającego reklamację.
 4. Emitent nie rozpatrzy reklamacji, jeżeli zgłaszający nie spełnił warunków formalnych reklamacji, w szczególności, jeśli zgłaszający nie poda danych kontaktowych umożliwiających odpowiedź na reklamację.
 5. Emitent zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika
  dodatkowych wyjaśnień.
 6. Emitent jest zobowiązany do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację otrzymaną od Użytkownika w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania tej reklamacji.
 7. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail wskazany w
 8. Za przebieg postępowania reklamacyjnego odpowiada Emitent.

 

§ 14

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Konsumentowi, po zakończeniu procedury reklamacyjnej, przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument:
  1. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  2. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

   Porady udzielane są przez Fundację Konsumentów pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 oraz 22 290 89 16 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected].

 2. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z wykazem rodzaju spraw znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
 3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.
 4. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne co oznacza, że obie strony muszą wyrazić na niego zgodę.

 

§ 15

Zagrożenia

 1. Użytkownik, tak jak każda inna osoba korzystająca z Internetu, podlega zagrożeniom w związku z korzystaniem z Internetu. Podstawowym zagrożeniem każdego Użytkownika Internetu jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania wiadomości elektronicznych, zaleca się, by Użytkownik zaopatrzył swój komputer (lub inne urządzenie), który wykorzystuje podłączając się do Internetu w celu korzystania z Serwisu, w program antywirusowy oraz zaporę sieciową (tzw. firewall) i stale go aktualizował.
 2. Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Serwisu wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Użytkownika.
 3. Usługodawca informuje, iż stosuje nowoczesne technologie ochronne celem zminimalizowania ryzyka, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, jednakże nie istnieją sposoby całkowitego i pełnego zabezpieczenia przed opisanymi niepożądanymi działaniami.

 

§ 16
Zawiadomienia

 1. Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia związane z działalnością Strony powinny być składane Emitentowi przez Użytkownika w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected].
 2. Emitent nie odpowiada za brak możliwości powiadomienia lub złożenia oświadczenia
  Użytkownikowi przez Emitenta z powodu podania przez Użytkownika nieprawdziwego lub
  nieprawidłowego adresu korespondencyjnego lub adresu elektronicznej skrzynki pocztowej
  Użytkownika, a także wskutek nieprawidłowego działania serwera pocztowego obsługującego
  skrzynkę pocztową Użytkownika.

 

§ 17
Postanowienia końcowe

 1. Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w uzasadnionych przypadkach, w tym w szczególności w przypadku:
  1. zmiany warunków technicznych funkcjonowania Strony, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym;
  2. zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do funkcjonowania Strony, w tym dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń;
  3. wydania przez uprawnione organy państwowe decyzji lub orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na treść Regulaminu lub funkcjonowanie Strony;
  4. Siły Wyższej;
  5. zmian formalnych lub organizacyjnych Usługodawcy mających wpływ na funkcjonowanie Strony;
  6. innych uzasadnionych przyczyn.

Emitent w takiej sytuacji powiadomi o tych zmianach na 7 dni przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu. W takiej sytuacji nowe brzmienie Regulamin wchodzi w życie w dniu ustalonym w treści powiadomienia o zmianie Regulaminu.

 1. Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin został opublikowany oraz udostępniony w postaci umożliwiającej jego utrwalenie i
  zapisanie na dysku twardym komputera lub innym nośniku danych, w dniu [X].12.2021 r.
 3. Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z jego rezygnacją z korzystania z funkcjonalności Strony.
 4. Integralną część Regulaminu stanowi Polityka Prywatności.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.