Dla inwestorów

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 2 III 2023 r.

Zarząd spółki Dark Pool One Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pańskiej 98/104, 00-837 Warszawa,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000907341, NIP:
5272962589 („Spółka”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień
02.03.2023 roku, na godzinę 12:00 w kancelarii notarialnej przy ul. Pańskiej 98 lok. 1, 00-837 Warszawa.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podjęcia
uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia wynagrodzenia Członkowi Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji;
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do akcjonariuszy o wcześniejsze potwierdzenie chęci uczestnictwa w ww. Walnym Zgromadzeniu drogą mailową na adres: [email protected] do dnia 26.02.2023 r. 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 22 XII 2022 r.

Zarząd Dark Pool One S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 98/104, 00-837 Warszawa, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr:
0000907341, NIP: 5272962589 („Spółka”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 22
grudnia 2022 roku, na godzinę 11:30 w kancelarii notarialnej przy ul. Pańskiej 98 lok. 1, 00-837 Warszawa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania, jego zdolności do podjęcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie pisemnej opinii zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w
całości prawa poboru nowych emisji akcji serii E.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji prywatnej w
drodze emisji 11 698 nowych akcji imiennych zwykłych serii E oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych
akcjonariuszy w całości prawa poboru nowo wyemitowanych akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W zakresie pkt 6 i 7 porządku obrad, Spółka planuje zmienić:

§6 ust. 1 Statutu poprzez dodanie następujących kodów PKD:
– 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
– 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
– 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
– 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
– 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

§7 ust. 1 Statutu poprzez zastąpienie treści:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 121.909,00 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięć złotych)
i dzieli się na 121.909 (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji (…)
na:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 133.607,00 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące sześćset siedem złotych) i dzieli
się na 133.607 (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące sześćset siedem) akcji (…)
oraz dodanie pkt. 5) o nast. treści:
5) 11.698 (jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii E.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 17 XI 2022 r.

Zarząd spółki Dark Pool One Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pańskiej 98/104, 00-837 Warszawa,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000907341, NIP:
5272962589 („Spółka”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 17
listopada 2022 roku, na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Małgorzaty Kieruzal-Rydzewskiej przy ul. Pańskiej 98
lok. 1, 00-837 Warszawa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Obrad;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podjęcia uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 23.06.2021 r. do 31.12.2021 r.;
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 23.06.2021 r. do 31.12.2021 r.;
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Tomaszowi Piwońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 23.06.2021 r. do 31.12.2021 r.;
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Łukaszowi Kobus absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 23.06.2021 r. do 31.12.2021 r.;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 23.06.2021 r. do 31.12.2021 r.;
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty Spółki za rok obrotowy trwający od 23.06.2021 r. do 31.12.2021 r.;
11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 13 X 2022 r.

Zarząd spółki Dark Pool One Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pańskiej 98/104, 00-837 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000907341, NIP: 5272962589 („Spółka”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 13 października 2022 roku, na godzinę 13:30 w Kancelarii Notarialnej Małgorzaty Kieruzal-Rydzewskiej przy ul. Pańskiej 98 lok. 1, 00-837 Warszawa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podjęcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji prywatnej w drodze emisji 11 698 nowych akcji imiennych zwykłych serii E oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

W zakresie punktu 6 porządku obrad, Spółka planuje zmienić §6 ust. 1 Statutu poprzez dodanie następujących kodów PKD:

– 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
– 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
– 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
– 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
– 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 5 VIII 2022 r.

Spółka Dark Pool One Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pańskiej 98/104, 00-837 Warszawa, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000907341, NIP: 5272962589,
niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki na 5 sierpnia 2022 roku o godzinie 12:30 przy
ulicy Pańskiej 104 lok 1, w Kancelarii Notarialnej Małgorzaty Kieruzal-Rydzewskiej, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podjęcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie pisemnej opinii zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru nowych emisji akcji serii E.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji prywatnej w drodze emisji 6.250 nowych akcji imiennych zwykłych serii E oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru nowo wyemitowanych akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z 26 X 2021 r.

W dniu 26 października 2021 r. w obecności Małgorzaty Kieruzal-Rydzewskiej, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Pańskiej 98 lokal 1, w siedzibie tej Kancelarii, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Dark Pool One Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbyło się prawidłowo pomimo braku formalnego zwołania, zgodnie z art. 405 §1 Kodeksu spółek handlowych, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podjęcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie pisemnej opinii zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru nowych emisji akcji serii B i C.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji prywatnej w drodze emisji nie mniej niż 4.300 oraz nie więcej niż 17.500 nowych akcji imiennych zwykłych serii B oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru nowo wyemitowanych akcji serii B oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji prywatnej w drodze emisji nie mniej niż 4.300 oraz nie więcej niż 17.500 nowych akcji imiennych zwykłych serii C oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru nowo wyemitowanych akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu nad powyższymi uchwałami uprawnionymi do głosowania było 100.000 akcji serii A co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednomyślnie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z 05 XI 2021 r.

Dnia 5 listopada 2021 r. w obecności Małgorzaty Kieruzal-Rydzewskiej, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Pańskiej 98 lokal 1, w siedzibie tej Kancelarii, odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Dark Pool One Spółka Akcyjna. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyło się prawidłowo pomimo braku formalnego zwołania, zgodnie z art. 405 §1 Kodeksu spółek handlowych z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podjęcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie pisemnej opinii zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru nowych emisji akcji serii B, C i D.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji prywatnej w drodze emisji nie mniej niż 3.125 oraz nie więcej niż 12.500 nowych akcji imiennych zwykłych serii B oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru nowo wyemitowanych akcji serii B oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie emisji akcji serii C oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji otwartej w drodze emisji nie mniej niż 1.000 oraz nie więcej niż 10.000 nowych akcji imiennych zwykłych serii C oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru nowo wyemitowanych akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji otwartej w drodze emisji nie mniej niż 100 oraz nie więcej niż 1.000 nowych akcji imiennych zwykłych serii D oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru nowo wyemitowanych akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Łukasza Kobusa.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Roberta Olejnika na członka Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu nad powyższymi uchwałami uprawnionymi do głosowania było 100.000 akcji serii A, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki. Wszystkie uchwały zostały podjęte jednomyślnie.

Informacja o przydziale Akcji