Dla inwestorów

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z 26.X.2021 r.

W dniu 26 października 2021 r. w obecności Małgorzaty Kieruzal-Rydzewskiej, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Pańskiej 98 lokal 1, w siedzibie tej Kancelarii, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Dark Pool One Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbyło się prawidłowo pomimo braku formalnego zwołania, zgodnie z art. 405 §1 Kodeksu spółek handlowych, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podjęcia uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie pisemnej opinii zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru nowych emisji akcji serii B i C.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji prywatnej w drodze emisji nie mniej niż 4.300 oraz nie więcej niż 17.500 nowych akcji imiennych zwykłych serii B oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru nowo wyemitowanych akcji serii B oraz zmiany Statutu Spółki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji prywatnej w drodze emisji nie mniej niż 4.300 oraz nie więcej niż 17.500 nowych akcji imiennych zwykłych serii C oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru nowo wyemitowanych akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki.
 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu nad powyższymi uchwałami uprawnionymi do głosowania było 100.000 akcji serii A co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednomyślnie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z 05.XI.2021 r.

Dnia 5 listopada 2021 r. w obecności Małgorzaty Kieruzal-Rydzewskiej, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Pańskiej 98 lokal 1, w siedzibie tej Kancelarii, odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Dark Pool One Spółka Akcyjna. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyło się prawidłowo pomimo braku formalnego zwołania, zgodnie z art. 405 §1 Kodeksu spółek handlowych z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podjęcia uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie pisemnej opinii zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru nowych emisji akcji serii B, C i D.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji prywatnej w drodze emisji nie mniej niż 3.125 oraz nie więcej niż 12.500 nowych akcji imiennych zwykłych serii B oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru nowo wyemitowanych akcji serii B oraz zmiany Statutu Spółki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie emisji akcji serii C oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji otwartej w drodze emisji nie mniej niż 1.000 oraz nie więcej niż 10.000 nowych akcji imiennych zwykłych serii C oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru nowo wyemitowanych akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji otwartej w drodze emisji nie mniej niż 100 oraz nie więcej niż 1.000 nowych akcji imiennych zwykłych serii D oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru nowo wyemitowanych akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Łukasza Kobusa;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Roberta Olejnika na członka Rady Nadzorczej Spółki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 12. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

W głosowaniu nad powyższymi uchwałami uprawnionymi do głosowania było 100.000 akcji serii A, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki. Wszystkie uchwały zostały podjęte jednomyślnie.

Informacja o przydziale Akcji