Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES SERWISU DARKPOOL.ONE

(dalej „Polityka prywatności i plików cookies)

W celu wypełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO„), przedstawiamy wszelkie niezbędne informacje o zakresie i podstawach prawnych przetwarzania twoich danych osobowych, a także nasze dane kontaktowe, aby pomóc ci zrozumieć, w jaki sposób będziemy przetwarzać twoje dane, a także zapewnić cię, że stosujemy wystarczające i skuteczne środki ochrony tych danych.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest DARK POOL ONE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 98/104, 00-837 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000907341, NIP: 5272962589, REGON: 389275735, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł (dalej: „Administrator” lub „my”).

W przypadku pytań i wątpliwości w zakresie Polityki prywatności i plików cookies można skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:

 • pocztą tradycyjną wysłaną na adres: DARK POOL ONE S.A., Pańska 98/104, 00-837 Warszawa;
 • drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected].

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane będą przetwarzane przez nas gdy:

 • przetwarzanie jest konieczne w celu podjęcia kroków na twoje żądanie przed zawarciem umowy oraz w celu wykonania zawartej umowy (art. 6 ust 1 lit. b) RODO), co obejmuje:
  1. świadczenie usług polegających na realizacji procesu zapisu na akcje Administratora i zawarciu umowy objęcia akcji z Administratorem;
  2. udział w procesie rekrutacyjnym, do którego zgłosisz kandydaturę;
 • przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z zapisem na akcje (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • przetwarzanie jest konieczne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), które obejmują:
  1. ustalenie, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami użytkowników Serwisu;
  2. odpowiadanie na wiadomości i pytania użytkowników Serwisu;
  3. analizę statystyczną aktywności w Serwisie, usprawnienie działania Serwisu oraz działania marketingowe Administratora;
  4. przetwarzanie danych w ramach profilu Administratora na portalach społecznościowych Facebook oraz Instagram (dane są współadministrowane przez Administratora oraz odpowiednio Facebook/Instagram);
  5. rozpatrzenie reklamacji, jak również poinformowanie o wyniku reklamacji.

 

Dobrowolność podania danych

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania niektórych danych osobowych może uniemożliwić lub znacząco utrudnić korzystanie z Serwisu i jego funkcjonalności (np. zapis na akcje, udział w procesie rekrutacyjnym). W przypadku podania danych w zakresie niewystarczającym do wykonania danej czynności dane te będą niezwłocznie usuwane.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych mogą zostać podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych z nim umów (w tym podmioty obsługujące systemy informatyczne, świadczące usługi IT, świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową), podwykonawcy, którzy świadczą dla Administratora usługi na podstawie zawartej z nim umowy, podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy oraz inne podmioty, które uczestniczą w procesie zapisu na akcje oraz przeprowadzeniu i emisji akcji.

 

Okres przechowywania twoich danych osobowych

Twoje dane będą przez nas przetwarzane (i) w związku z zapisem na akcje do czasu zakończenia realizacji czynności podjętych na podstawie przedmiotowego zapisu, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa; (ii) jeżeli skontaktowałeś się z nami w jakiejkolwiek formie, będziemy przetwarzali twoje dane osobowe do czasu udzielenia odpowiedzi na twoje pytania; (iii) w przypadku reklamacji, będziemy przetwarzali dane przez czas trwania procesu reklamacyjnego; (iv) jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody lub usprawiedliwionego interesu administratora, odpowiednio do czasu wycofania zgody lub skutecznego zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Wszelkie dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie istniał nasz interes. Jednak niezależnie od powyższego, będziemy przetwarzali twoje dane do czasu upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń, określony przepisami prawa.

 

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z RODO w związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:

 • prawo do wycofania zgody (art. 7 ust. RODO);
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
 • prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
 • prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO);
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od nas twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali twoje dane innemu administratorowi, jednakże zrobimy to tylko wtedy, gdy taka czynność będzie technicznie możliwa (art. 20 RODO);
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, który nie jest nadrzędny wobec twojego interesu lub twoich praw i wolności, oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO).

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres:
Dark Pool One S.A., ul. Pańska 98/104, 00-837 Warszawa

Przysługuje ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).

 

Zautomatyzowane przetwarzanie danych

 Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie są poddawane profilowaniu.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy)

 Twoje dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Niemniej jednak, niektóre ze zgromadzonych danych mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku z wykorzystaniem Google Analytics, na zasadach i warunkach określonych w części „Cookies” niniejszego dokumentu, w rozdziale ” Google Analytics”.

 

PLIKI COOKIES

Serwis korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki te w żaden sposób nie ingerują w funkcjonowanie Twojego urządzenia. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 • ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
 • późniejszego skojarzenia użytkownika (jednak bez przetwarzania jego danych osobowych) w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem, na którym zostały zapisane;
 • zapewnienia bezpieczeństwa oraz zapobiegania oszustwom i nadużyciom;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • dostosowania zawartości Serwisu do określonych preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika;
 • uwierzytelniania użytkowników;
 • udostępnienia w Serwisie treści w możliwie wysokiej do osiągnięcia jakości.

Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika oraz unikalny numer. W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

 • sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej, wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika;
 • niezbędne” – umożliwiają korzystanie z Serwisu, np. uwierzytelniające pliki Cookies, pliki Cookies wykorzystywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa itp.;
 • Google Analytics cookies” – powinieneś zapoznać się z polityką cookies dostępną pod adresem:
  https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=pl.

Mechanizm działania Cookies w Serwisie

Każdy Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień dotyczących plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej (po kliknięciu w nazwę przeglądarki zostaniesz przekierowany na odpowiednią stronę internetową):

Wyłączenie informacji Cookies w przeglądarce nie pozbawia Użytkownika dostępu do zasobów naszego Serwisu, jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies.

 

Google Analytics

W Serwisie korzystamy z Google Analytics – usługi analizy internetowej, na podstawie naszego uzasadnionego interesu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu poznania Użytkowników naszego Serwisu i zoptymalizowania naszej oferty dla tych Użytkowników (cele marketingowe i optymalizacyjne).

Dostawcą usługi jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z naszego Serwisu, tworzenia raportów dotyczących aktywności w Serwisie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszego Serwisu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Użytkownik może uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez Cookies i związanych z korzystaniem przez niego z naszego Serwisu (łącznie z adresem IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, instalując wtyczkę udostępnioną przez Google (po kliknięciu w link, zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę internetową):
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Więcej informacji na temat warunków ochrony danych można znaleźć pod adresem (po kliknięciu w link zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę internetową): https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/ lub https://policies.google.com/privacy?hl=pl /.

Możliwe jest przekazywanie danych do krajów trzecich. Jako odpowiednie zabezpieczenie zastosowanie mają standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en

 

Wtyczki do mediów społecznościowych

W Serwisie można znaleźć wtyczki do mediów społecznościowych. Wtyczki te mogą powodować wysyłanie plików Cookies (w tym danych osobowych użytkownika) do serwisów społecznościowych. Aby uzyskać informacje dotyczące wykorzystywania plików Cookies przez portale społecznościowe, należy zapoznać się z polityką prywatności tych portali, do których odnośniki możesz znaleźć poniżej.

Facebook, Instagram

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://help.instagram.com/519522125107875

Twitter

https://twitter.com/en/privacy

LinkedIn

https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

Telegram

https://telegram.org/privacy

 

Dodatkowe informacje

W ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisu w twoim urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów, w szczególności od dostawców takich jak Google, w celu umożliwienia Użytkownikom skorzystania z funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności, w związku z czym, ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem ze takich stron zapoznać się z dokumentem dotyczącym ich polityki prywatności.

 

Zmiany Polityki Prywatności i plików Cookies

W celu zapewnienia zgodności przekazywanych informacji z aktualnymi wymogami prawnymi zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności i plików Cookies w dowolnym momencie. Zastrzeżenie to dotyczy również przypadków, w których informacje o ochronie danych osobowych muszą zostać dostosowane ze względu na nowe lub zmienione usługi i funkcjonalności oferowane przez nasz Serwis. Zmiana niniejszej Polityki Prywatności i plików Cookies zostanie dokonana poprzez umieszczenie nowego tekstu w Serwisie, który wejdzie w życie automatycznie przy kolejnej wizycie na naszej stronie internetowej. Wszelkie poprzednie wersje Polityki Prywatności i plików Cookies będą udostępniane na żądanie.